**โครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โครงสร้างรายวิชา

วิชา  ง22241  การพัฒนาเว็บไซต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           จำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ที่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
1 เรียนรู้งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ง 3.1  ม 2/2ม 2/4 1. หน้าต่างโปรแกรมและเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop
2. สร้างไฟล์งานใหม่,สีพื้น,ตัวหนังสือ
3.  การสร้างกรอบภาพ,การใช้ brush
4.การตัดภาพ
5.  การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Adobe Photoshop
2

2
24

2

4

8
8
10
10

2 เรียนรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Macromedia Dream  weaver 8 ง 3.1  ม 2/2ม 2/4 1. หาข้อมูลทำเว็บไซต์
2.ความรู้พื้นฐาน,เครื่องมือโปรแกรม Dream weaver 8
3.  สร้างหัวเว็บไซต์จากโปรแกรม Adobe  Photoshop
4.  การสร้างไฟล์  กำหนดคุณสมบัติ  สร้างตาราง(หัว,ท้ายตาราง)
5.  แทรกตาราง,เมนู
2224

4

2
2466
3 สร้างเว็บสวยด้วยโปรแกรม Macromedia Dream  weaver 8 ง 3.1  ม 2/2ม 2/4 1.  สร้างหน้าหลักของเว็บไซต์
2.  ทำเว็บเพ็จข้อมูล
3.  การ Link  หน้าเว็บเพ็จ
4
6
4
6
8
6

                                                                                                              โครงสร้างรายวิชา

วิชา  ง22202  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           จำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ที่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
1 การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ง 3.1  ม 2/1ม 2/3 1.ความหมายและทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
2. ชนิดของสัญญาณข้อมูล
3. วิธีการและตัวกลางการสื่อสารข้อมูล
2
2
4
6
6
8
2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง 3.1  ม 2/1ม 2/3 1.ความหมายและโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4

2

4
2

4

6

8
2

3 เรียนรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Microsoft  Excel ง 3.1  ม 2/2ม 2/4 1. การเข้าโปรแกรม – เครื่องมือการแทรก  การลบ  ย้าย  เปลี่ยนชื่อworksheet
2.  การพิมพ์ข้อความ  เส้นตาราง
3.การแทรก ลบ แถว  คอลัมน์
4.การแทรกภาพ  แทรกพื้นหลัง
2

4
22

2

6
6
6

4 การใช้สูตรกับโปรแกรม Microsoft  Excel ง 3.1  ม 2/2ม 2/4 1. การสร้างแผนภูมิ
2. การใช้สูตร SUM,MIN,MAX
3.การใช้สูตรAVG,SD.
442 6
8
6

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: