ใบงานเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

Advertisements

ใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ใบงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์

ใบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบความรู้

เรื่อง การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ระบบเครือข่ายแบบแลน

เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในสถานที่จำกัด  เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลและแบ่งกันใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์ของการใช้งานในระบบแลน (Local Are Network, LAN)

  • ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใกล้กัน
  • ต้องการแบ่งบันทรัยากรต่างๆเพื่อใช่ร่วมกัน เช่นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์บางชนิดมีราคาสูงมาก

รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย หรือโทโปโลยี (LAN Topology)

โทโปโลยีคือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของเครือข่าย  ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายด้วยกันนั่นเอง  โทโปโลยีของเครือข่าย LAN แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน แตกต่างกัน  จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ  ข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแต่ละแบบ  เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพิจารณาเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน  รูปแบบของโทโปโลยีของเครือข่ายหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

ใบงานเรื่องชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใบงานเรื่อง การสื่อสารข้อมูล1